วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรื่องนี้...ต้องชี้แนะ!!!

ช๊อคแน่ จริงหรือไม่??!!!

DSI ใช้ดุลพินิจทางฝ่ายปกครองที่ไม่เป็นธรรม

ละเมิดรัฐธรรมนูญ กรณีออกหมายเรียก

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) 


 DSI ใช้ดุลพินิจทางฝ่ายปกครองที่ไม่เป็นธรรม 
จากกรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว 
การออกหมายจับตามที่ DSI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญานั้น 
ต้องคำนึงถึงมาตรา4 รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 
ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี
การปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญนี้  การวินิจฉัยและตัดสินใจใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการออกหมายจับ จึงอยู่ในบังคับของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 

มาตรา 26 ซึ่งบัญญัติว่าการใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา 27 ซึ่งบัญญัติว่า สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดย คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และ การตีความกฎหมายทั้งปวง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้และเท่าที่ จําเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

DSI ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ซึ่งจากกรณีการที่พระธัมมชโย ได้มีอาการอาพาธอย่างเฉียบพลันและมีอาการที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างปกติ
ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพที่จะต้องได้รับ
การรักษาดูแลสุขภาพและร่างกายของตัวเองตามปกติที่วิญญูชน
พึงได้รับ และตามคำแนะนำของแพทย์ที่ให้การดูแลรักษา 
ดังนี้หากมีคำสั่งให้ออกหมายเรียก ดังกล่าวจาก DSI
ซึ่งได้เห็นเป็นประจักษ์ และมีใบรับรองแพทย์  รับรองอาการป่วยดังกล่าวที่ไม่ได้ดีขึ้น ตามคำขอเลื่อนหมายเรียกครั้งที่3 ของDSI 
หรือการร้องขอให้ศาลออกหมายจับ ทั้งที่ผู้ถูกออกหมายจับ 
ไม่ได้มีเจตนาหลบหนี ไม่ได้ทำให้คดียุ่งเหยิง และไม่ได้ก่อเหตุอันตรายประการอื่น 

อีกทั้งยังมีเหตุอันควรในการที่ไม่ไปตามหมายเรียก 
แต่ยังคงไม่ได้นำสาระสำคัญดังกล่าวมาพิจารณาในการออกหมายจับได้ ทั้งที่เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้ว 
ถือเป็นการกระทำต่อมนุษย์ให้เหมือนสัตว์หรือสิ่งของอันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้คำนึงถึงสิทธิในชีวิตและร่างกายซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองไว้โดยชัดแจ้งอยู่แล้ว ว่ากฎหรือคำสั่งใดจะตามที่กฎหมายบัญญัติ และตามที่รัฐธรรมนูญบัญัติไว้ จะละเมิดสาระสำคัญแห่งสิทธิไม่ได้ ตามมาตร29 รัฐธรรมนูญ 2550 ประกอบมาตรา 4 รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) 2557 

อีกทั้งเมื่อเป็นการออกคำสั่งจากหน่วยงานที่ใช้อำนาจจะต้องยึดหลักของการได้สัดส่วนในการออกกฎหรือคำสั่งด้วยดังนี้คือ ...

1.หลักความสัมฤทธิ์ผล ซึ่งในการออกหมายจับต้องเป็นการทำ
ตามจุดประสงค์หรือตามเจตนารมณ์ของการออกหมายจับ
ว่าเป็นการ ป้องกันไม่ไห้ผู้ถูกหมายจับหลบหนี หรือได้ทำให้เกิด
ความยุ่งเหยิงของคดี ซึ่งการออกหมายจับต้องกระทำให้สัมฤทธิ์ผลด้วยแต่การขอออกหมายจับพระธัมมชโยนั้นไม่ได้ทำให้สัมฤทธิ์ผลเพราะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ตามเจตนารมณ์ของการออกหมายจับ  
แต่มีความมุ่งหมายที่จะใช้มาตรการการออกหมายจับนั้นเป็นเครื่องมือในการดำเนินเพื่อให้เกิดผลอย่างอื่นนอกเหนือไปจากผลที่กฎหมายให้อำนาจ แก่ศาลประสงค์จะให้เกิดขึ้นจึงเข้าข่ายเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ

2.หลักความจำเป็น แม้ในการออกหมายจับดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผล
ตามเจตนารมณ์ของการออกหมายจับก็ตามแต่ยังต้องอยู่ภายใต้
หลักความจำเป็นกล่าวคือ เมื่อมีมาตรการทางปกครองดังกล่าวแล้ว
จะต้องมีการกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่มากก็น้อยดังนี้จะต้องใช้วิจารณญาณที่จะใช้มาตรการดังกล่าวที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนน้อยที่สุด เห็นได้ว่า
การออกหมายจับพระธัมมชโย ซึ่งกำลังอาพาธอย่างรุนแรงซึ่งไม่ถือเป็นการใช้มาตรการที่กระทบสิทธิและเสรีภาพน้อยที่สุดเพราะ  ยังสามารถ ให้เลื่อนการออกหมายเรียก ดังกล่าวไปได้อีก หรือ ให้ทางDSI เข้าพบพระธัมมชโยที่วัดพระธรรมกายซึ่งทางพระธัมมชโย มิได้ขัดข้องแต่ประการใด แต่ทั้งนี้การเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาจำเป็นต้องคำนึงถึงสุขภาพร่างกายของพระธัมมชโยด้วยว่าพร้อมหรือไม่ 

3.หลักความได้สัดส่วนอย่างแคบ กล่าวคือ แม้การออกหมายจับ
จะสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของการออกหมายจับ และ มีความจำเป็น  ก็ตาม การที่มาตรการทางฝ่ายปกครองดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องผ่านหลักความได้สัดส่วนอย่างแคบด้วยคือต้องพิจารณาว่าการออกหมายจับนี้ต้องมีประโยชน์ต่อ
มหาชนมากกว่าความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่เอกชน ในกรณีดังกล่าวนอกจากไม่เป็นการก่อประโยชน์ให้แก่มหาชนแล้วยังถือเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่มหาชนเพราะหากศาลออกหมายจับตามคำร้องของ DSI แล้วนั้นหมายความว่า
เป็นการสร้างบรรทัดฐานในการใช้ดุลพินิจในการออกหมายจับโดยไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าผู้ถูกออกหมายจับจะเจ็บป่วย หรือ มีเหตุอันตามข้อเท็จจริงใดควรจะได้รับการพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกออกหมายเรียก อีกทั้งเป็นการออกมาตรการโดยไม่คำนึงสาระสำคัญแห่งสิทธิที่รัฐธรรมนูญ ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด 

ซึ่งประกอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเอกชนคือพระธัมมชโยด้วยแล้ว ทำให้มาตรการดังกล่าวไม่เข้าหลักความได้สัดส่วนอย่างแคบอันจะใช้บังคับไม่ได้ตาม มาตรา29ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550DSI กระทำการขัดหลักรัฐธรรมนูญ มาตรา 29

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการออกหมายจับโดยคำร้องของ DSI นั้นขัดกับหลักความได้สัดส่วนในการออกกฎหรือคำสั่ง 
ตามมาตรา 29 รธน.50 ดังนี้

1.ขัดการหลักสัมฤทธิ์ผล คือ พระธัมมชโยไม่ได้หลบหนี หรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดี แต่มาตามหมายเรียกไม่ได้เพราะป่วยอย่างรุนแรง ซึ่งเจตนารมณ์ของการออกหมายจับคือ ป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี หรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดี และไม่ได้มีพฤติการณ์ก่อเหตุร้ายประการอื่น 
ถือเป็นการใช้กฎหมายให้มีผลเป็นอย่างอื่นไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการออกหมายจับ ตามมาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2.ขัดกับหลักความจำเป็น คือ DSI ไม่จำเป็นต้องขอออกหมายจับ 
เพราะพระธัมมชโย ไม่ได้หนีและอาพาธอย่างรุนแรง ควรจะให้เลื่อนตามคำขอเลื่อน หรือเข้ามาพบพระธัมมชโยที่วัดพระธรรมกาย อันเป็นมาตรการที่กระทบสิทธิ และเสรีภาพในการดูแลรักษาร่างกายของพระธัมมชโย น้อยกว่าการออกหมายจับ

3.ขัดกับหลักความได้สัดส่วนอย่างแคบ คือ การขอออกหมายจับพระธัมมชโย จะต้องมีประโยชน์ต่อมหาชนมากว่าความเสียหายต่อพระธัมมชโยจะได้รับ แต่กรณีตามข้อเท็จจริง การออกหมายจับพระธัมมชโยกลับเป็นการสร้างบรรทัดฐานการใช้กฎหมายที่ละเมิด ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ อันเป็นสาระสำคัญแห่งสิทธิของรัฐธรรมนูญที่จะต้องรักษาไว้สูงสุด กล่าวคือ ประชาชนเมื่อมีข้อพิพาทกับองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐจะไม่ได้รับความคุ้มครองถึงสาระสำคัญแห่งสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรอง
  
ประมวล วิ.อาญา ให้สิทธิผู้ป่วยในการรักษาตัว 

นอกจากนี้ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา7/1 บัญญัติว่า ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 

     (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 
     (2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน 
     (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 
     (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
      ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง

จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในกรณีที่มีการจับกุมแล้ว ตามมาตรา7/1(4) ยังยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ให้ผู้ต้องหาได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งเทียบเคียงกับ

กรณีของพระธัมมชโยที่ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี แต่ไม่มีสิทธิ์ในการดูแลรักษาตัวเอง อันเป็นการออกหมายจับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย


DSI ต้องยึดหลักความเสมอภาค 

ดังนั้น ...
กรณีการออกหมายจับดังกล่าวจะต้องยึดหลักความเสมอภาค 
อันเป็นสาระสำคัญแห่งสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ตามมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) 2557 

กล่าวคือ...
รัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกัน
และจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่สาระสำคัญต่างกันให้แตกต่างกันออกไป ซึ่งในกรณีของพระธัมมชโย เป็นบุคคลที่กำลังอาพาธอย่างร้ายแรง ซึ่งตามปกติแล้วคนป่วยย่อมมีสิทธิที่ต้องได้รับการรักษาดูแลจนปกติก่อน ถึงจะเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมได้ 

ตามมาตรา7/1อนุ 4 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่ในกรณีพระธัมมชโย ซึ่งมีสาระสำคัญคือการป่วยเหมือนกันกับบุคคลอื่นๆ ทั่วไป แต่กลับได้รับการปฏิบัติในการออกหมายจับต่างกัน 


ดังนั้น DSI ต้องยกเลิกคำสั่งออกหมายเรียกพระธัมมชโย 
มิฉะนั้น จะกลายเป็นว่า DSI ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ทำผิดหลักรัฐธรรมนูญเสียเอง !!!
ทั้งหมดนี้เรียบเรียงตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการฯ
Cr. ทันธรรม วงษ์ชื่น
นักวิชาการอิสระ 

{ 259 ความคิดเห็น... read them below or Comment }

 1. สุดยอด มีมาตรากฏหมายชัดเจน Blog นี้แจ๋วจริง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณค่ะ!! ยินดีเปิดเผยความจริงเพื่อความดีค่ะ มาร่วมกันนะคะ

   ลบ
  2. เชิญมาพิสูจน์ได้นะคะอย่าสน้างความแตกแยกให้ประชาชน และสร้างความสับสนให้คนรุ่นหลังเลยค่ะ

   ลบ
  3. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ เพราะท่าน สร้างวัดพระธรรมกายนี้มากับมือท่านเอง ทุกอย่างท่านทำเพื่อชาวโลก เพื่อสันติสุขอย่างแท้จริง และทุกคนที่เข้าวัดนี้ ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี รักธรรมะ เกรงกลัวต่อบาป รักษาศีลเป็นปกติ ทั้งศีล 5 และ ศีล 8 หากอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ีดีขึ้น ขอเชิญชวนให้มานั่งสมาธิและร่วมกิจกรรมงานบุญได้ค่ะ ที่วัดพระธรรมกาย แล้วคุณจะรู้สึกถึงความสบายและสุขใจมากที่สุด สันติสุขภายใน เรียนเชิญนะคะ พิสูจน์ด้วยตัวเองที่วัดพระธรรมกายค่ะ

   ลบ
 2. ยอดเยี่ยมมากค่ะ ขอสนับสนุนให้เดินหน้าเต็มที่ ขอให้ได้รับความสำเร็จอย่างฉับพลัน สาธุ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมากค่ะ ช่วยกันแชร์ความจริงนี้ค่ะ^^

   ลบ
 3. สุดยอดมากเลยค่ะ ชัดเจน

  ตอบลบ
 4. สุดยอดมากเลยค่ะ ชัดเจน

  ตอบลบ
 5. สุดยอดมากเลยค่ะ ชัดเจน

  ตอบลบ
 6. สุดยอดมากเลยค่ะ ชัดเจน

  ตอบลบ
 7. สุดยอดค่ะ ชัดเจนแจ่มแจ้ง ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักมนุษยธรรม อย่างท่ีปัญญาชนพึงทำ ขอชื่นชม และสนับสนุนอย่างเต็มท่ีค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยินดีอย่างยิ่งค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะที่ช่วยกันสนับสนุนความจริงวันนี้^^

   ลบ
 8. ดีมากค่ะ. เขาบอกเราว่าเขาทำตามกฎหมายก็ดีค่ะ. เราก็ทำตามกฎหมายเช่นกัน.

  ตอบลบ
 9. ยอดเยี่ยม ชัดเจน ตรงประเด็น

  ตอบลบ
 10. ขอชื่นชมในความเป็นบัณฑิตของคุณ ทันธรรม วงศ์ชื่นนะค่ะ ที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เป็นสัมมาอาชีวะ อย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนะค่ะ...

  ตอบลบ
 11. สุดยอดค่ะ อธิบายได้อย่างชัดเจน เก่งจังเลยค่ะ

  ตอบลบ
 12. สุดยอดค่ะ อธิบายได้อย่างชัดเจน เก่งจังเลยค่ะ

  ตอบลบ
 13. ยอดเยี่ยมเลยค่ะ

  ตอบลบ
 14. เป็นกำลังใจให้นะครับ เมื่อคนพาลเพียงน้อยนอดออกมารังแกคนดีมีศีลธรรม สังคมไม่ได้วุ่นวายเพราะคนชั่วหรอกครับ วุ่นวายเพราะคนดีๆปล่อยให้คนเลวๆลอยนวล

  ตอบลบ
 15. ขออนุโมทนาบุญท่ี่เป็นกำลังปกป้องพระพุทธศาสนา&หลวงพ่อค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 16. ขออนุโมทนาบุญท่ี่เป็นกำลังปกป้องพระพุทธศาสนา&หลวงพ่อค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 17. ชัดเจนแจ่มแจ้งดีค่ะ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และหลักมนุษยธรรม อย่างท่ีปัญญาชนพึงทำ ขอชื่นชม และสนับสนุนอย่างเต็มท่ีค่ะเราต้องช่วยกันแชร์นะค่ะสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณค่ะคุณทันธรรม วงษ์ชื่น ที่ช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ ขอสนับสนุนเต็มที่ค่ะ ขอให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานนะคะ ขอแชร์ค่ะ

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ และความจริงที่ดีเอสไอทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ

  ตอบลบ
 20. หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ทำมั้ย ความยุติธรรมถึงต้องการทำลายล้างพระพุทธศาสนา ให้หายไปจากประเทศไทยด้วย

  ตอบลบ
 21. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ ความมุ่งหวังของคนบางกลุ่มที่ไม่ประสงค์ดีตอพระพุทธศาสนา ขอให้ความยุติธรรมจากกฏแก่งกรรมจงส่งผลด้วยเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 22. สงสารพวกที่ทำร้ายพระผู้บริสุทธิ์ ขุมไหนที่ท่านพอใจเลือกเองเอาเถิด

  ตอบลบ
 23. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 24. ยอดเยี่ยมมากครับ ขอสนับสนุนให้เดินหน้าเต็มที่ ขอให้ได้รับความสำเร็จอย่างฉับพลัน สาธุครับ

  ตอบลบ
 25. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 26. หลวงพ่อท่านบริสุทธิ์ครับ ขอความเป็นธรรมด้วยครับ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากค่ะที่นำเสนอข้อเท็จจริง

  ตอบลบ
 28. ครับ ได้ทราบขั้นตอนกฎหมายดีมาก เเล้วเกิดอะไรขั้นกับเมืองไทย

  ตอบลบ
 29. เป็นกำลังใจให้หลวงพ่อครับ หมู่มารจงแพ้ภัย

  ตอบลบ
 30. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพราะท่านเป็นต้นแบบต้นบุญ ชี้แนะให้ทำความดี ไม่ว่าร้ายใคร และท่านทุ่มเทให้กับงานเผยแพ่พระพุทธศาสนา อย่างแท้จริง

  ตอบลบ
 31. โลกจะรู้ความจริงวันนี้ ว่ารัฐใช้อำนาจผิดๆโดยเจตนา หมดความชอบธรรมในการเป็นผู้นำแล้ว ใช้กฎกูตามอำเภอใจความพิน่ศจะมาเยือนท่านแน่นอน

  ตอบลบ
 32. หลวงพ่อบริสุทธิ์ เป็นพระแท้ พระดี

  ตอบลบ
 33. สิทธิมนุษยชน ไม่มีอีกแล้วครับในประเทศไทย

  ตอบลบ
 34. ขอชื่นชมในความเป็นบัณฑิตของคุณ ทันธรรม วงศ์ชื่นนะค่ะ ที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เป็นสัมมาอาชีวะ อย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนะค่ะ...เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระพ่อของเรา และเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพระพ่อของเราได้

  ตอบลบ
 35. ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 36. ขอชื่นชมในความเป็นบัณฑิตของคุณ ทันธรรม วงศ์ชื่นนะค่ะ ที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เป็นสัมมาอาชีวะ อย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนะค่ะ...เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระพ่อของเรา และเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายพระพ่อของเราได้

  ตอบลบ
 37. แง่คิดสะท้อนย้อนกลับถึงผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจ
  หากผิด ทำไม่ถูกขอโทษ พอให้อภัย
  อย่ารั้นดือดึงจนถึงต้องถูกถอนหงอก แฉความเลวร้ายให้ศึกษาพฤติกรรม เพื่อไม่ให้ลูกหลานเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลย

  ตอบลบ
 38. เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายมากขึ้น #ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อค่ะ #หลวงพ่อเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะ

  ตอบลบ
 39. สาธุสุดยอดครับ

  ตอบลบ
 40. สาธุสุดยอดครับ

  ตอบลบ
 41. สุดยอดค่ะ
  ดีเอสไอคงไม่เก่งกฎหมายเลยกระทำการอุอาจ น่าขายหน้าจริงๆ

  ตอบลบ
 42. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะ ขออานุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนนิพพานและบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่าน จงปกปักรักษาคุ้มครองหลวงพ่อให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและเอาชนะภัยพาลมารร้ายทั้งหลายทั้งปวงโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ด้วยเทอญ กราบสาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 43. Dsiขยันมากเลยนะครับในการทำคดีพระเเล้วทำไหมไม่ไปทำคดีที่พระ3จังหวัดชายเเดนภาคใต้ที่ท่านถูกฆ่าจนมรณะภาพไปเเล้วเป็นร้อยกว่ารูปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่เห็นมีมาทำคดีอย่างนี้เลยอย่างนี้สมควรเป็นเจ้าหน้าของรัฐหรอ

  ตอบลบ
 44. ประกาศให้โลกรู้ความจริง. ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 45. ดีเอสไอ ทำอะไรผิด ทำใหม่ได้
  บาปกรรม มีจริง ไม่รู้ตอนเป็น จะเห็นตอนตาย

  ตอบลบ
 46. "กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ เราทำตามกฎหมายและต้องการเพียงความยุติธรรม" แต่ว่า DSI ทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเสียเองใช่ไหม?

  ตอบลบ
 47. เหยื่อก็คือเหยื่อ

  ตอบลบ
 48. หลวงพ่อเป็นพระผู้บริสุทธิ์กอรปคุณงามความดีมาตลอดชีวิต ขออนุภ่าพแห่งบุญคุ้มครองหลวงพ่อให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสืบทอดพะศาสนาตราบนานเท่าน้น สาธุ ขอบุญรักษาใจผุ้ที่ใจบอดให้ใจใสมีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิดสาธุ

  ตอบลบ
 49. คิดผิดคิดใหม่. คิดใหม่อย่าให้ผิดนะค่ะ. เพราะว่ามันน่ากลัวมากกกก. นรกอ่ะ

  ตอบลบ
 50. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมไชโยค่ะ

  ตอบลบ
 51. แม้ว่า DSI จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เมื่อทำงานหละหลวมกลับกระทำผิดเสียเอง โดยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติมิชอบ ก็ควรต้องควรฟ้องร้องเอาโทษให้ถึงที่สุด เพื่อจะได้เป็นบรรรทัดฐานของความยุติธรรมไม่ให้มีเหตุการณ์เยี่ยงนี้อีก

  ตอบลบ
 52. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมไชโยค่ะ

  ตอบลบ
 53. ขอชื่นชมในความเป็นบัณฑิตของคุณ ทันธรรม วงศ์ชื่นนะค่ะ ที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เป็นสัมมาอาชีวะ อย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนะค่ะ...
  ขออนุโมทนาบุญค่ะ คุณเป็นคนดีที่ชาวโลกชื่นชม ขอสดุดีในความดีและความกล้าค่ะ
  😀😀😀👍👍👍

  ตอบลบ
 54. แม้ว่า DSI จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เมื่อทำงานหละหลวมกลับกระทำผิดเสียเอง โดยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติมิชอบ ก็ควรต้องควรฟ้องร้องเอาโทษให้ถึงที่สุด เพื่อจะได้เป็นบรรรทัดฐานของความยุติธรรมไม่ให้มีเหตุการณ์เยี่ยงนี้อีก

  ตอบลบ
 55. หลวงพ่อเป็นพระผู้บริสุทธิ์กอรปคุณงามความดีมาตลอดชีวิต ขออนุภ่าพแห่งบุญคุ้มครองหลวงพ่อให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสืบทอดพะศาสนาตราบนานเท่าน้น สาธุ ขอบุญรักษาใจผุ้ที่ใจบอดให้ใจใสมีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิดสาธุ

  ตอบลบ
 56. โดนหมายเรียกยังไม่ทันไปชี้แจง ออกหมายจับกลางอากาศ โดยไม่ทันตั้งตัว แต่พระสุวิทย์ออกหมายจับมา 2 ปี DSI ไม่ยอมจับ หรือว่าพวกเดียวกันนะ

  ตอบลบ
 57. หลวงพ่อเป็นพระผู้บริสุทธิ์กอรปคุณงามความดีมาตลอดชีวิต ขออนุภ่าพแห่งบุญคุ้มครองหลวงพ่อให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสืบทอดพะศาสนาตราบนานเท่าน้น สาธุ ขอบุญรักษาใจผุ้ที่ใจบอดให้ใจใสมีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิดสาธุ

  ตอบลบ
 58. หลวงพ่อเป็นพระผู้บริสุทธิ์กอรปคุณงามความดีมาตลอดชีวิต ขออนุภ่าพแห่งบุญคุ้มครองหลวงพ่อให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสืบทอดพะศาสนาตราบนานเท่าน้น สาธุ ขอบุญรักษาใจผุ้ที่ใจบอดให้ใจใสมีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิดสาธุ

  ตอบลบ
 59. หลวงพ่อเป็นพระผู้บริสุทธิ์กอรปคุณงามความดีมาตลอดชีวิต ขออนุภ่าพแห่งบุญคุ้มครองหลวงพ่อให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสืบทอดพะศาสนาตราบนานเท่าน้น สาธุ ขอบุญรักษาใจผุ้ที่ใจบอดให้ใจใสมีดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิดสาธุ

  ตอบลบ
 60. รู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิด...
  ยิ่งรู้ว่าทำผิด แต่ยังดึงดันทำไปมันกรรมหนัก
  ถ้ารู้ว่าผิด แต่ทำการแก้ไขให้ให้ถูกจะเป็นบุญแก่ตัว

  ตอบลบ
 61. เมื่อพระผู้บริสุทธิ์ โดนกลั่นแกล้ง

  ---------------------

  จากนี้ไปจะเชื่อมั่นกฏหมายประเทศนี้ได้อย่างไร ในเมื่อคนมีกฏหมายในเมื่อ ไม่ยอมปฏิบัติตามกฏหมาย หากแต่ปฏิบัติตามคำสั่งของใครบางคน

  ---------------------

  ศิษยานุศิษย์ เขาคงไม่ยอมให้ใครเอากฏหมายที่ไม่เป็นธรรมมาเล่นงานหลวงพ่อเขาหรอกนะ

  ---------------------

  เรื่องนี้ถ้ารัฐบาลไม่ออกมาเคลียร์ให้ถูกต้องตามกฏหมาย คงจะเกิดความขัดแย้งทั้งประเทศแน่

  ---------------------เดี๋ยวทั้งโลก จะได้เห็นความอยุติธรรมของไทยก็คราวนี้
  ศิษย์วัดเขาไม่ยอม
  ----------------------


  ตอบลบ
 62. อนุโมทนาบุญ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 63. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อ.คนทำดีต้องได้ดี ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 64. ขอความเป็นธรรมให้กับหลวงพ่อ.คนทำดีต้องได้ดี ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 65. ข้อมูลชัดเจนมากครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 66. มีเหตุผล มีความเป็นมนุษย์ มีความชอบธรรม มีบรรทัดฐาน มีหลักการ ถูกต้องที่สุดแล้ว เราขอ ยกย่องเทิดทูน ผู้ที่ทำความดี ยกย่องหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 67. วิธีการเดิมๆ แจ้งข้อกล่าวหาผ่านสื่อ สร้างกระแสให้สังคมเห็นชอบ ตัดสินโดยไม่สอบสวน จับสึกขังคุก แล้วสอบสวนทีหลัง ถ้าไม่ผิดก็คืนจีวรให้ (แล้วจะมีประโยชน์อะไร)
  หนักกว่านั้นิอาจจะทำให้หลวงพ่อติดเชื้อในกระแสเลือดได้

  ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโยด้วย

  ตอบลบ
 68. วิธีการเดิมๆ แจ้งข้อกล่าวหาผ่านสื่อ สร้างกระแสให้สังคมเห็นชอบ ตัดสินโดยไม่สอบสวน จับสึกขังคุก แล้วสอบสวนทีหลัง ถ้าไม่ผิดก็คืนจีวรให้ (แล้วจะมีประโยชน์อะไร)
  หนักกว่านั้นิอาจจะทำให้หลวงพ่อติดเชื้อในกระแสเลือดได้

  ขอความเป็นธรรมให้หลวงพ่อธัมมชโยด้วย

  ตอบลบ
 69. Dsi ละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์

  ตอบลบ
 70. Dsi ละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์

  ตอบลบ
 71. Dsi ละเมิดสิทธิของความเป็นมนุษย์

  ตอบลบ
 72. ตวามดี ชนะ ทุกสิ่ง

  ตอบลบ
 73. ขอชื่นชมในความเป็นบัณฑิตของคุณ ทันธรรม วงศ์ชื่นนะค่ะ ที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่เป็นสัมมาอาชีวะ อย่างเต็มที่ ขอชื่นชมนะค่ะ...
  ขออนุโมทนาบุญค่ะ คุณเป็นคนดีที่ชาวโลกชื่นชม ขอสดุดีในความดีและความกล้าค่ะ
  😀😀😀👍👍👍

  ตอบลบ
 74. วิธีการเดิมๆซ้ำๆ และก็ทีมเดิมๆไม่น่าเชื่อว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ผดุงความยุติธรรม รักษาความสงบสุขให้แก่ประขาชน ผู้ร้กฏหมาย กลับกลายเป็นผู้ที่ใช้กฏหมายเล่นงานผู้บริสุทธิ์ ไม่อายต่อตัวเองพี่น้องวงค์ตระกูลบ้างเลยหรือ ภาคภูมิใจในเกียรติยศหน้าที่ของตัวเองมากมั้ยคะ ขอถามหน่อย

  ตอบลบ
 75. เมื่อหน่วยงานรัฐไม่มีความเป็นธรรมสังคมจะลำบาก
  หลวงพ่อท่านไม่เคยจับเงินเลย
  แล้วท่านจะเอาเงินไปทำอะไร
  เคยเห็นท่านมีสมบัติเป็นของท่านสักชิ้นไม๊คะ
  ไม่มีเลย...

  ตอบลบ
 76. บรรทัดฐานแบบนี้ เป็นดาบสองคมที่จะทำให้ มิจฉาทิฏฐิ นำไปใช้ได้ ในอานาคต

  ตอบลบ
 77. วิธีการเดิมๆซ้ำๆ และก็ทีมเดิมๆไม่น่าเชื่อว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ผดุงความยุติธรรม รักษาความสงบสุขให้แก่ประขาชน ผู้ร้กฏหมาย กลับกลายเป็นผู้ที่ใช้กฏหมายเล่นงานผู้บริสุทธิ์ ไม่อายต่อตัวเองพี่น้องวงค์ตระกูลบ้างเลยหรือ ภาคภูมิใจในเกียรติยศหน้าที่ของตัวเองมากมั้ยคะ ขอถามหน่อย

  ตอบลบ
 78. เราคาดหวังว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้จริงในประเทศนี้ และขอความยุติธรรมเกิดขึ้นกับหลวงพ่อด้วย

  ตอบลบ
 79. DSI จงให้ความยุติธรรม
  ในเมื่อคุณเป็นองค์กรรัฐที่ให้ความเชื่อถือกับประชาชนได้มีมาตลอด
  อย่าทำให้ เรา ต้อง ลด ศักดิ์ ศรี ของ ท่าน
  ด้วยความจริงที่เรามี

  ตอบลบ
 80. DSI จงให้ความยุติธรรม
  ในเมื่อคุณเป็นองค์กรรัฐที่ให้ความเชื่อถือกับประชาชนได้มีมาตลอด
  อย่าทำให้ เรา ต้อง ลด ศักดิ์ ศรี ของ ท่าน
  ด้วยความจริงที่เรามี

  ตอบลบ
 81. หลวงพ่ออาพาธจริงๆ โปรดให้ความเป็นธรรม

  ตอบลบ
 82. ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ที่ออกมาช่วยอธิบายให้รู้กฏหมาย มีความรู้ขึ้นมากทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ
 83. หลวงพ่ออาพาธจริงๆ โปรดให้ความเป็นธรรม

  ตอบลบ
 84. อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ออกมาปกปอ้งพระพุทธศาสนาและหลวงพ่อขอไห้ทุกคนไห้เจริญๆค่ะ

  ตอบลบ
 85. ขอบคุณมากเลย สาธุ

  ตอบลบ
 86. เขาเล่นแง่กฎหมาย เราก็ต้องเอากฎหมายสู้ครับ

  ตอบลบ
 87. ขอถวายกำลังใจ(กำลังบุญ) แด่หลวงพ่อธัมมชโยครับ.....

  ตอบลบ
 88. ขอถวายกำลังใจ(กำลังบุญ) แด่หลวงพ่อธัมมชโยครับ.....

  ตอบลบ
 89. ช่วยกันคืนความยุติธรรมให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 90. หลวงพ่อบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 91. ขอให้หลวงพ่อปลอดภัยหายเจ็บหายไข้คนภัยพาลแพ้ภัยตนเอง พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

  ตอบลบ
 92. ขอบคุณข้อมูลค่ะ ชัดเจนมาก

  ตอบลบ
 93. ขอบคุณข้อมูลค่ะ ชัดเจนมาก

  ตอบลบ
 94. ขอบคุณ สำหรับข้อมูลเรียบเรียงตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการฯ Cr. ทันธรรม วงษ์ชื่น ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 95. สุดยอดคะ ชัดเจนแจ่มแจ้งคะ

  ตอบลบ
 96. ขอให้ ดีเอสไอมองกฏหมายบ้างเถอะ

  ตอบลบ
 97. การออกหมายจับโดยคำร้องของ DSI ขัดกับหลักความได้สัดส่วนในการออกกฎหรือคำสั่ง ตามมาตรา 29 รธน.50 DSI ควรตรวจดูมาตราให้รอบคอบก่อนจะกระทำอะไรผลีผลาม ข้อผิดจะเข้าาการออกหมายจับโดยคำร้องของ DSI นั้นขัดกับหลักความได้สัดส่วนในการออกกฎหรือคำสั่ง ตามมาตรา 29 รธน.50

  ตอบลบ
 98. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ

  ตอบลบ
 99. เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ

  ตอบลบ
 100. หลวงพ่อท่านป่วยมานานาแล้ว อาการขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลา ใครหนอจะมาเข้าใจ หรือเห็นใจกันบ้าง เรื่องครอบครัว คนในครอบครัวด้วยกันเท่านั้นจะเข้าใจ แต่ครั้งนี้ทางวัดก็ชี้แจงแถลงไขให้กระจ่างชัด ขอสีงคมเปิดใจกว้างๆ อย่าเสพย์สื่อจนใจมืดบอดเหมือนเจ้าของสื่อที่ชอบบิดเบือน แต่ของวัดของจริง เพราะเป็นหนึ่งในคนที่เคยเข้าใจวัดผิด พอลองเปิดใจศึกษาพิสูจน์ก็รู้ความจริง อย่างไรเสีย ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

  ตอบลบ
 101. เราเชื่อมี่นในความบริสุมธิ์ของหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 102. เราเชื่อมี่นในความบริสุมธิ์ของหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 103. ขอขอบคุณคุณทันธรรม. วงค์ชื่นที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายได้ชัดเจน

  ตอบลบ
 104. สุดยอดมากคะ ชัดเจนทุกอย่าง เข้าใจกันเถอะคะ

  ตอบลบ
 105. เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
  เมื่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยุติธรรม
  เราก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้หลวงพ่อ

  ตอบลบ
 106. ชัดเจน ตามข้อกฎหมาย

  ตอบลบ
 107. เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
  เมื่อกระบวนการยุติธรรม ไม่ยุติธรรม
  เราก็ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้หลวงพ่อ

  ตอบลบ
 108. เห็นด้วยทุกถ้อยคำชัดเจนมีเหตุมีผลหมดเลยครับขอบพระคุณที่ให้ความกระจ่าง

  ตอบลบ
 109. ทำอย่างไร เราจึงจะแก้ไขความไม่ยุติธรรมเหล่านี้ได้ครับ

  ตอบลบ
 110. ขอบคุณคุณทันธรรม ที่ให้ความกระจ่าง ชัดเจน เห็นในความไม่ถูกต้องของดีเอสไอชัดเจนคพ ดีเอสไอควรจะยกเลิกคำสั่ง

  ตอบลบ
 111. ขอบคุณค่ะ ชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 112. ขอบคุณค่ะ ชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 113. ช่างมืโอกาสเหมาะที่จะต้องมาแจงเรื่องความดป็นธรรมที่ทุกฝ่ายต้องการขบวนการดูเหมือนจะจงใจชี้เป็นชี้ตายกันไปข้างย้อนอดีตสมัยพระรุ่นก่อนๆนั้นท่านโดนปัญหาถาโถม กาลเวลาผ่านไปพิสูจน์ว่าไม่ผิดท่านเสียโอกาสของการสร้างยุญบารมีไปเยอะขยันกันจริงนะที่จะว่าร้ายพระผู้มีจรียวัจน์อันงดงาม เสียดายวันเวลาที่จะมาสร้างบุญบารมีเดี๋ยววันเดี๋ยวคืน ใช้เวลามาหนุนส่งเสริมกันคงยากแล้ว เพราะมารผจญ

  ตอบลบ
 114. ขอบคุณสำหรับความกระจ่างแจ้งค่ะ

  ตอบลบ
 115. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นแม่บทสูงสุด การบังคับใช้กฎหมายใดที่เป็นไปโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

  ตอบลบ
 116. เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อทุกประการค่ะ

  ตอบลบ
 117. อนุโมทนาบุญค่ะ ขอแชร์ความจริงให้โลกรู้ต่อนะคะ เรื่องนี้ต่อไปคงเป็นกรณีศึกษาให้กับ นักกฎหมาย นักปกครอง...เอิ่ม...อายแทนผู้ร้ายจริงๆ

  ตอบลบ
 118. อนุโมทนาบุญค่ะ ขอแชร์ความจริงให้โลกรู้ต่อนะคะ เรื่องนี้ต่อไปคงเป็นกรณีศึกษาให้กับ นักกฎหมาย นักปกครอง...เอิ่ม...อายแทนผู้ร้ายจริงๆ

  ตอบลบ
 119. DSIชุดนี้ เตรียมตัวย้ายสถานที่ไปเป็นจำเลยบ้างในอเวจีมหานรกได้แล้วครับ

  ตอบลบ
 120. เมื่อหลวงพ่อถูกรังแก แบบนี้แล้วเราจะหวังที่จะไปพึ่งใครได้อีก ในสถานการณ์อย่างนี้

  ตอบลบ
 121. เมื่อหลวงพ่อถูกรังแก แบบนี้แล้วเราจะหวังที่จะไปพึ่งใครได้อีก ในสถานการณ์อย่างนี้

  ตอบลบ
 122. ขอแนะนำว่าดีเอสไอ จนท.รัฐ สมควรยุบหน่วยงานนี้ได้แล้ว เห็นชัดว่า สิ่งที่กระทำต่อหลวงพ่อธัมมชโยมันมากเกินไปแล้ว เป็นการกลั่นแกล้งที่พยายามจะจับหลวงพ่อทั้งๆที่ไม่มีความผิด ดีเอสไอทำผิดรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่น่าเสียใจเท่าดีเอสไอที่เป็นจนท.รัฐไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่มีมนุษยธรรม ใช้อำนาจในทางที่ผิด ลาออกแล้วยุบหน่วยงานนี้เลยเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 123. อ่าว dsiนึกว่าเป็นผู้ถือกฎหมายจะทำถูก แล้วที่นี้จะเชื่อได้หรอ??????

  ตอบลบ
 124. อ่าว dsiนึกว่าเป็นผู้ถือกฎหมายจะทำถูก แล้วที่นี้จะเชื่อได้หรอ??????

  ตอบลบ
 125. อ่าว dsiนึกว่าเป็นผู้ถือกฎหมายจะทำถูก แล้วที่นี้จะเชื่อได้หรอ??????

  ตอบลบ
 126. กระบวนการยุติธรรมชุดนี้ทำงานแบบ ลุด้วยอำนาจ
  การพูด แสดงว่าต้องการเอาแพ้ เอาชนะ ไม่มีความเป็นคนอยู่ในจิตใจ
  คนพวกนี้ไม่คำนึงถึงตัวกฎหมาย เพียงแต่ต้องการเอาชนะ เพื่อความสะใจ จากคนที่มีความอาฆาตโดยส่วนตัว

  ตอบลบ
 127. น่าอดสูใจเป็นที่สุดในการทำงานของดีเอสไอไม่มีจรรยาบรรณของผู้ที่มีอำนาจกฎหมายอยู่ในมือทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้อย่างเลือดเย็น

  ตอบลบ
 128. DSI และภาครัฐที่มุ่งร้ายทำลายหลวงพ่อเพียงเพราะผลประโยชน์บางอย่าง กรรมจะตามตัวท่าน หยุดซะเถิด

  ตอบลบ
 129. ขออนุโมทนาด้วยค่ะ เรียบเรียงได้ดีแสดงข้อกฎหมายได้ชัดเจนค่ะ

  ตอบลบ
 130. DSI ช่วยชี้แจงแถลงไขให้ชาวโลกได้กระจ่างหน่อยได้ไหมว่าทำไมจึงไม่ให้ความเป็นธรรมแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ?และทำไมเลือกปฏิบัติตาชั่งเอียงอย่างเห็นได้ชัดเพราะพุทธอิสระมีหมายจับแต่ไม่จับ?ชะเอิงเอย ! แล้วแบบนี้DSI จะว่าอย่างไรคะ ทุกข้อหาที่ยัดเยียดให้้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพวกเราลูกหลวงพ่อรับไม่ได้ดอกค่ะ

  ตอบลบ
 131. ไปพึ่งใครฝ่ายองค์กรรัฐ ไม่เห็นจะมีใครออกหน้าเข้ามาช่วยหรือให้ความเป็นธรรมเลย แล้วประชาชนจะไปพึ่งใคร ขนาดไปตามนัดและแจ้งเหตุผลขอให้มาแจ้งข้อกล่าวหาที่วัดพระธรรมกายเพราะว่าเดินทางไปไม่ได้ DSI ยังทำให้ไม่ได้เลย ยังจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากขึ้นไปอีก ถ้าบ้านเมืองโดยเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรของรัฐกดขี่ข่มเหงประชาชน โดยเฉพาะพระภิกษุผู้อาพาธ ก็ยังไม่มีความเมตตาปราณี แล้วจะอยู่กันได้อย่างไร ไหนว่ามาทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้น จะคืนความสุขให้ประชาชน แล้วก็อาสามายึดอำนาจไปปกครอง แล้วมากดขี่ผู้บริสุทธิ์ แบบนี้หรอคืนความสุข ผมว่ารีบลงจากอำนาจโดยเร็ว และขอคืนอำนาจของประชาชนกลับมาโดยดี พวกคุณไม่เหมาะสมแล้วที่จะตั้งตนเป็นรัฐาธิปปัตย์ของประเทศไทยนี้อีกต่อไป

  ตอบลบ
 132. สุดยอดจริง..กฎหมายชัดเจน..อย่าทำผิดกฏหมาย..ซะเองค่ะ

  ตอบลบ
 133. Dsiจะว่าไงค่ะหาทางออกดีๆเคยแตยัดเยียดความผิดคนอื่นแต่คลาวนี้เจอตัวเองแล้ว

  ตอบลบ
 134. DSI ทำผิดรัฐธรรมนูญเสียเองหรือ รู้ว่าผิดแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำตามสั่ง โดยไม่คำนึงถึงรัฐธรรมนูญ และหลักมนุษยธรรม หลวงพ่อก็อายุมากแล้วทำไมต้องบีบคั้นท่านมากมาย ป่วยก็บอกว่าเอกสารไม่ครบทำไม ไม่มาดูเอง
  คนไทยชาวพุทธเราตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย เราจะมีความเคารพพระสงฆ์ และไม่เคยจาบจ้วงถึงขนาดนี้ นี่ท่านอาพาธอีกด้วย นี่อะไรกันคนไทยหรือเปล่า คนพุทธหรือเปล่า

  ตอบลบ
 135. ขอกราบงามๆกับความกล้าหาญของท่านนักวิชาการอิสระ ที่มีความเป็นมืออาชีพยังประโยชน์จ่อส่วนรวม

  ตอบลบ
 136. สุดยอด เคลียร์คัทชัดเจน DSIไม่แม่นกฎหมาย น่าจะศึกษาตัวบทกฎหมายให้ชัดเจนมากกว่านีิ

  ตอบลบ
 137. อนุโมทนาบุญกับข้อแท้จริงที่นำมาให้ประชาชนรับรู้นะคะ

  ตอบลบ
 138. เห็นด้วยกับการออกมาเผยแผ่บทความนี้

  ตอบลบ
 139. อนุโมทนาบุญกับข้อแท้จริงที่นำมาให้ประชาชนรับรู้นะคะ

  ตอบลบ
 140. เราต้องต่อสู้ค่ะ
  ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 141. เราต้องต่อสู้ค่ะ
  ธรรมะย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 142. เป็นเจ้าพนักงานแต่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องฟ้องมาตรา 157 เลยครับ

  ตอบลบ
 143. เราเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อบริสุทธิ์ครับ

  ตอบลบ
 144. เราเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อบริสุทธิ์ครับ

  ตอบลบ
 145. สาธุครับ... ทำไมเขาไม่ฟังเราบ้าง... หลวงพ่อเป็นภัยขนาดนั้นเลยหรือไงต้องเร่งรีบขนาดนั้นที่สำคัญการต้องข้อหานี่สิ...มันตลกมาก รับของโจร ฟอกเงิน ยัดให้ซะงั้นมันเป็นธรรมแล้วหรือนี่ ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกัน...

  ตอบลบ
 146. พระเทพญาณมหามุณีท่านอาพาธจริง ค่ะ ขอเรียนเชิญ คณะแพทย์ มาตรวจท่านที่วัดพระธรรมกายได้ ค่ะ ขอความเป็นธรรม ให้พระเทพญาณมหามุณี ด้วยคะ ขอยืนยัน ท่านบริสุทธิ์ ค่ะ

  ตอบลบ
 147. ดีมากเลย..สุดยอด..ธรรมย่อมชนะอธรรม

  ตอบลบ
 148. นี่คือความจริงที่คนทั้งโลกควรรับรู้

  ตอบลบ
 149. บอกว่าป่วย ถ้าไม่เชื่อก้อเอาหมอมาตรวจไม่ได้หรอ ถึงกับออกหมายจับ ท่าจะเพี้ยน

  ตอบลบ
 150. เยี่ยมมากๆครับ การทำงานโดยใช่อำนาจโดยพละการอาจเป็นภัยอันตรายต่อ
  ตัวได้

  ตอบลบ
 151. ขอศิษย์วัดพระธรรมกายทุก ๆ ท่านหรือแม้ไม่ได้เป็นศิษย์วัดฯ แต่มีจิตใจเป็นธรรมและมีความรู้กระจ่างในข้อกฎหมาย ขอให้ช่วยนำข้อมูลทั้งหมดที่ DSI ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้จนกระทั่งขอออกหมายจับเท่าที่หาได้ นำออกมาวิเคราะห์แบบนี้แล้วเผยแพร่ให้ช่้วยกันกระจายออกสู่สังคมให้กว้างขวางมาก ๆ ให้คนที่มีจิตใจเที่ยงธรรมและมีสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่มากและเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรู้เพื่อจับตาสืบค้นหาว่าอะไรมันเป็นสาเหตุและใครบังคับบัญชาอยู่ในเงามืด ให้เขาเหล่านั้นได้ตระหนักว่ามันผู้นั้นกำลังนำพาประเทศไปสู่....? ก(า)ลียุค.....

  ตอบลบ
 152. สุดยอด ชัดเจนตรงประเด็น!!

  ตอบลบ
 153. เราเชื่ อมั่นในความบริสุทธิ์
  ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 154. ชัดเจนและได้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องมากขึ้น
  ขอบคุณค่ะ
  DSI คะ คุณมีอะไรจะอธิบายมั้ยคะ?!?

  ตอบลบ
 155. ชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะ

  ตอบลบ
 156. ในฐานะชาวพุทธควรให้ความเคารพพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะคำกล่าวหามิใช่คำตัดสิน

  ตอบลบ
 157. ในฐานะชาวพุทธควรให้ความเคารพพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะคำกล่าวหามิใช่คำตัดสิน

  ตอบลบ
 158. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้อำนาจรังแกพระชราและป่วย หากไม่เชื่อก็ควรจะมาดูด้วยตนเอง ส่งหมอมาตรวจ ไม่ใช่อ้างรูปยืนปล่อยนกแล้วบอกหลักฐานเด็ดเอาผิดว่าไม่ป่วย คิดได้แค่นี้เองรึ

  ตอบลบ
 159. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้อำนาจรังแกพระชราและป่วย หากไม่เชื่อก็ควรจะมาดูด้วยตนเอง ส่งหมอมาตรวจ ไม่ใช่อ้างรูปยืนปล่อยนกแล้วบอกหลักฐานเด็ดเอาผิดว่าไม่ป่วย คิดได้แค่นี้เองรึ

  ตอบลบ
 160. พระภิกษุ-สามเณรนับหลายพันรูป อุบาสกอุบาสิกา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมแล้วกว่า ๕ พันคน อยู่กับหลวงพ่อตลอด สาธุชนนับหมื่นๆคน เข้ามาวัดพระธรรมกายนับเป็นสิบๆปี ไม่มีใครสงสัย ไม่มีใครไปเป็นโจทย์ฟ้อง แต่คนไม่เคยเข้าวัด ไม่ใช่เจ้าทุกข์ กลับมาฟ้อง มันแปลกดีนะ ผู้คนสังคมไทยช่วยกันใช้เหตุใช้ผล ไตร่ตรองพิจารณาดีๆนะครับ นี่เมืองพุทธนับถือพุทธมากกว่า ๙๐% หลวงพ่อธัมมชโย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฯ ความดีมากมายมหาศาล ทั้งในและต่างประเทศนะครับ

  ตอบลบ
 161. ต้องให้หลวงพ่อมีอาการที่ดีขึ้นก่อน ตามสิทธิของความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้ป่วยย่อมต้องได้รับคาวามคุ้มครองตามประมวลของกฏหมายดังที่ จขกท ได้อธิบาย

  ตอบลบ
 162. เมื่อกฏหมายถูกเลือกเอามาใช้เป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นกรณีพิเศษ ผลจึงออกมาอย่างที่เห็นๆในปัจจุบัน มีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการกำจัดผู้ที่มีความเห็นต่างด้วยการโฆษณาพิพากษาไปเสร็จสรรพล้วงหน้า ก่อนกระบวนทางราชการที่มีหน้าที่หลักจะได้ทำหน้าที่ ผลลัพธ์ที่ออกมาจึงไม่เหลือความเป็นธรรมในบ้านนี้เมืองนี้

  ตอบลบ
 163. ต้องให้หลวงพ่ออาการดีขึ้นก่อน แล้วค่อยสืบสวนต่อก็ได้นิคะ หรือ มาที่วัด. ทำไมเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ถึงอลุ่มอล่วยไม่ได้ จะจับท่าเดียวทั้งๆที่ท่านไม่มีความผิด

  ตอบลบ
 164. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะชี้แจงได้ชัดเจนมากๆในทุกกรณี สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 165. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะชี้แจงได้ชัดเจนมากๆในทุกกรณี สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 166. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะชี้แจงได้ชัดเจนในทุกๆกรณีเลยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 167. กราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะชี้แจงได้ชัดเจนในทุกๆกรณีเลยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 168. เอากฎหมายออกมาให้อ่านเลย ต้องอย่างนี้ซิค่ะชัดเจนดี
  ขอขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 169. ยอดเยี่ยมมากค่ะ อธิบายหลักกฎหมายและชี้ให้เห็นในแต่ละเรื่องได้เข้าใจง่ายเลยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ ต้องเรียนกฎหมายเพิ่มด้วยแล้วค่ะ

  ตอบลบ
 170. ยอดเยี่ยมมากค่ะ. ข้อมูลชัดเจน

  ตอบลบ
 171. การรับเงินบริจาค ของหลวงพ่อธัมมชโย กระทำโดยสุจริต และ เปิดเผย และนำไปใช้สร้าวศาสนสถานตามเจตนาของผู้บริจาคทั้วหมด สามารถตรวจสอบเส้นทางการใข้เงินได้ทุกยาททุกสตางค์ หลวงพ่อไม่ผิด ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย ป.แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 DSI ฟ้องไม่ได้

  ตอบลบ
 172. การรับเงินบริจาค ของหลวงพ่อธัมมชโย กระทำโดยสุจริต และ เปิดเผย และนำไปใช้สร้าวศาสนสถานตามเจตนาของผู้บริจาคทั้วหมด สามารถตรวจสอบเส้นทางการใข้เงินได้ทุกยาททุกสตางค์ หลวงพ่อไม่ผิด ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย ป.แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 DSI ฟ้องไม่ได้

  ตอบลบ

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -