วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ในวันนี้กระแสเรื่องคดีของพระธัมมชโย วัดพระธรรมกาย..
ยังคงมีประเด็นใหม่ๆ ให้ได้ติดตามกันอยู่ทุกวัน 
ซึ่งมีผู้รู้มากมายออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือกระทั่ง โหราศาสตร์ ...
แต่คำถามคือว่า??? เราจะต้องยึดหลักใดเป็นสำคัญ!!! ถึงจะนำมาแก้ไขให้ตรงประเด็นที่สุด แล้วค่อยนำหลักการอื่นๆ มาประกอบ
 จากที่ได้กล่าวข้างต้น...
ผมมีความเห็นว่าเราต้องกลับไปดูว่าประเทศไทยใช้หลักการใด
เป็นหลักการสำคัญในการดำรงอยู่ของประเทศชาติ 
คำตอบคือ เราใช้หลักกฎหมายก่อนครับ ...
แล้วจึงใช้หลักรัฐศาสตร์ ฯลฯ ตามทีหลัง กล่าวคือ...
ประชาชนทุกคน และองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐทุกองค์กร จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสิ้น!!!
ดังนั้น หากเราแยกได้ก่อนว่า "จะต้องยึดหลักกฎหมายก่อน"
 ปัญหาต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด..!!!
 

วันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัย...ซึ่งเป็นประเด็นหลักของเรื่องนี้คือ ???
"หลักความเสมอภาค ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ"
อันถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย 
ที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน...!!! 
คำกล่าวที่ว่า"บุคคลอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน แต่ไม่ได้ใช้กฎหมายบนบรรทัดฐานเดียวกัน" เป็นหลักสำคัญของหลักความเสมอภาคนั้นเอง 
เพราะการใช้กฎหมาย..ย่อมต้องคำนึงถึงผู้ที่มีผลกระทบ
ตามกฎหมายนั้นๆ ด้วยว่า 
สาระสำคัญของบุคคลนั้นมีสภาพใด หรืออยู่ในสถานะใด เพราะหากนำกฎหมายมาปรับใช้โดยไม่ได้คำนึงถึงสภาพหรือสถานะของบุคคลนั้น จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้ 
เช่น ระหว่างบุคคลร่างกายปกติกับบุคคลที่กำลังป่วย 
หรือ ระหว่างเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กับคนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นต้น ..


หากมีการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญคือกำลังป่วยหรือบาดเจ็บอยู่ เหมือนกับ บุคคลที่แข็งแรงปกติ แล้วก็จะทำให้ดูเป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ที่กำลังป่วยมากไปกว่าปกติ 
เปรียบเหมือนเราออกแรงดึงแขน คนที่มีร่างกายแข็งแรง 
เท่าๆ กับออกแรงดึงคนป่วยหรือเด็กตัวเล็กๆ 
ผลลัพธ์ที่ออกมา.. คนที่ป่วยหรือเด็กอาจจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าคนที่แข็งแรงปกตินั้นเอง...
จากข้างต้น "รัฐจึงต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญเหมือนกันให้เหมือนกัน และ ต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระสำคัญที่แตกต่างกันให้แตกต่างกันออกไป" จะปฏิบัติต่อพระ เหมือนโจร หรือจะปฏิบัติต่อคนป่วยให้เหมือนกับคนที่แข็งแรงก็ไม่ได้ 
ดังนี้ สรุปได้ว่า ...ประเทศไทยใช้หลักกฎหมายมาเป็นอันดับหนึ่งในการปกครองประเทศ และ รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุด 
ซึ่งตามลำดับศักดิ์ของกฎหมายแล้ว 
กฎหมายอื่นๆ จะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ 
ดังนั้น เมื่อหลักความเสมอภาค ได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะองค์กรและหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรจะต้อง
คำนึงอย่างยิ่งในการนำหลักความเสมอภาคนี้
ไปปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างสูงสุด ...!!!

ก่อนจะถกถึงเรื่องอื่นๆ ควรถกกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แก้ไขไปทีละลำดับให้กระบวนการถูกต้องไปทีละขั้น แล้วจะสามารถแก้ไขได้ถูกจุดครับ 


เรื่องอาจเกิดจาก กฎหมายอาญา หรือ พรบ.ฟอกเงิน... 
แต่เมื่อมีเหตุเกี่ยวโยงในเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสอภาคตามรัฐธรรมนูญ !!!

เราควรจัดลำดับความสำคัญใหม่ 
โดยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนก่อน 
แล้วค่อยว่าด้วยกฎหมายลำดับรองกันต่อไป...

Cr.ทันธรรม
2 มิถุนายน พ.ศ.2559

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © ความจริงวันนี้ - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -