Internal ADS Below Title (yes/no)

PageNavi Results No.

คำพ่อหลวงตรัสไว้ "ชาวพุทธแท้" ต้องเป็นอย่างไร?

ชาวไทยทุกคนควรรู้
ว่าพ่อหลวงของแผ่นดินไทยทรงตรัสไว้
เกี่ยวกับความหมายของชาวพุทธที่แท้จริง 
ต้องเป็นอย่างไร?ชาวพุทธที่แท้ 
ชาวพุทธที่แท้เป็นผู้คิดชอบ ปฏิบัติชอบเป็นอยู่อย่างปกติ อยู่ ณ ที่ใดก็ทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์

จึงเป็นที่โชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรา
มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ 

ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสุข มีความรักความปรารถนาดีต่อกัน 
มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกัน 
และมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี 
การที่ยุวพุทธิกสมาคมได้ตั้งใจพยายาม 
ในอันที่จะปลุกจิตสำนึกของชาวพุทธ 
ให้หนักแน่นมั่นคงในพระศาสนายิ่งขึ้น 
จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ 
ทั้งแก่การจรรโลงพระพุทธศาสนา 
และแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอันเป็นที่เกิดที่อาศัย” 
พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแก่ : ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๙
๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗


ทรงยอยกพระพุทธศาสนา
ให้เป็นศาสนาประจำชาติไทย
เพื่อความสงบร่มเย็นของชาติไทยตลอดกาล
เราเหล่าพสกนิกร พุทธศาสนิกชน
จักร่วมสานปณิธานของพ่อหลวง
ให้ผืนแผ่นดินไทยร่มเย็นด้วยแสงแห่งธรรม
คำพ่อหลวงตรัสไว้ "ชาวพุทธแท้" ต้องเป็นอย่างไร? คำพ่อหลวงตรัสไว้ "ชาวพุทธแท้" ต้องเป็นอย่างไร? Reviewed by อังคนารักษ์ พิทักษ์ธรรม on ตุลาคม 22, 2559 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.